Siirry sisältöön sitemap
Itämerihaaste

Vinkkejä kunnille Itämeri-toimenpiteiksi

Lähes kaikki Suomen kunnat kuuluvat Itämeren valuma-alueeseen. Kunnat ja kaupungit ovat avaintoimijoita Itämeren tilan parantamisessa, koska ne päättävät alueidensa maankäytöstä, vesienhallinnasta, jäteasioista, luonnonsuojelualueista ja kasvatuksesta ja koulutuksesta.

Helsinki ja Turku ovat toteuttaneet satoja Itämeri-toimenpiteitä Itämerihaasteen toimenpideohjelmissa vuodesta 2007 alkaen. Voit tutustua menneiden kausien toimenpideohjelmiin Itämerihaasteen arkistossa.

Esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Kartoittakaa ekologisesti merkittäviä alueita ja tuokaa ne suojelun piiriin. Huomioikaa pienvedet, rannat ja vesistöjen valuma-alueet maankäytön suunnittelussa. Perustakaa niittyjä nurmikenttien sijaan ja kosteikkoja tulvariskin minimoimiseksi. Kunnostakaa pienvesiä yhteistyössä luonnonsuojeluorganisaation kanssa.

Roskaantumisen estäminen

Järjestäkää asukkaille tai kunnan henkilöstölle roskatalkoita. Hankkikaa lainattavia roskapihtejä esimerkiksi kirjastoon tai kunnan toimipisteelle. Kartoittakaa roskaantumiselle alttiita alueita.

Kestävät hankinnat

Tarkastelkaa organisaationne hankintoja kriittisesti. Valitkaa ympäristömerkittyjä tuotteita ja vähentäkää kuluttamista, kun se on mahdollista. Voisitteko käyttää vähemmän kemikaaleja? Pitäkää huoli kemikaalien oikeaoppisesta säilytyksestä ja hävittämisestä. Järjestäkää koulutusta henkilöstölle haitallisista aineista.

Hule- ja jätevesien hallinta

Laatikaa tai päivittäkää hulevesiohjelma, jossa selvitetään hulevesien ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet käsitellä ja puhdistaa niitä ennen laskemista vesistöön. Panostakaa viemäriverkon kuntoon ja vuotojen minimointiin, sekä sen laajentamiseen haja-asutusalueille. Kehittäkää vesistöjen laadun mittaustoimintaa. Perustakaa viemäröityjä matonpesupaikkoja maalle.

Maatalouden vesistövaikutusten vähentäminen

Maatalous on vakavimmin Itämerta rehevöittävää toimintaa. Tukekaa toimenpiteitä, jotka pidättävät ravinteita pelloilla, esimerkiksi suojavyöhykkeiden- ja kaistojen edellyttäminen, lasketusaltaiden, kosteikkojen ja pohjapatojen rakentaminen, kalkitseminen ja suorakylvö, lannoituksen optimoiminen ja erityisen tulvaherkkien alueiden viljelemättä jättäminen.

Itämeri-tietoisuuden lisääminen

Lisätkää henkilöstönne tietoisuutta Itämerestä, sen tilasta, haasteista ja ratkaisuista. Tukekaa virkistyskäyttöä, kuten uimarantojen, laitureiden ja luontokohteiden käyttöä. Viettäkää TYHY-päivä meren tai muun vesistön äärellä. Viestikää sisäisesti ja ulkoisesti vesistöjen tärkeydestä.

Kestävän merenkäytön edistäminen

Lisätkää septitankkien tyhjennyspisteitä veneiljöiden käyttöön. Tiedottakaa veneseuroja ympäristöasioista. Selvittäkää mahdollisuudet vastaanottaa alusjätevesiä kunnalliseen viemäriverkostoon. Vaikuttakaa satamamaksuihin siten, että jätevesimaksu sisältyy automaattisesti alusjätemaksuun. Huolehtikaa öljyntorjuntavalmiudesta.

Tiedon lisääminen vesistövaikutuksista

Lahjoittakaa ympäristömääräraha vesiensuojelutyötä tekevälle organisaatiolle tai hankkeelle. Voitte myös käynnistää oman hankkeen. Apua tekojen hankkeistamiseen saa myös Itämerihaasteen verkostolta.

Energiatehokkuuteen panostaminen

Liittykää oman toimialanne energiatehokkuussopimukseen ja toteuttakaa energiakatselmus. Selvittäkää mahdollisuudet taajuusmuuttajien käyttöön, hukkalämmön talteenottoon ja paineilmajärjestelmien vuotojen selvittämiseen. Laatikaa energiansäästöopas henkilöstölle. Erilaisten järjestelmien energiansäästöoppaisiin voi tutustua Motivan sivuilla.