Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Vinkkejä yrityksille ja yhdistyksille Itämeri-toimenpiteiksi

Elinkeinoelämän merkitys Itämeren hyväksi tehtävässä työssä on ensiarvoisen tärkeä, sillä yrityksillä on merkittäviä vaikutuksia meriympäristön tilaan suoraan liiketoiminnassaan esimerkiksi logistiikan, raaka-aineiden, energiankäytön ja henkilöstönsä kautta. Itämeren suojelu ja ilmastonmuutokseen varautuminen kulkevat käsi kädessä.

Itämerihaasteessa yrityksenne tai yhdistyksenne liittyy ympäristövastuullisten toimijoiden verkostoon. Osallistuminen tuo näkyvyyttä verkoston toimijoiden joukossa, Itämerihaasteen verkkosivuilla, tapahtumissa ja tiedotteissa. Kestävät valinnat ovat myös taloudellisesti kannattavia, kun esimerkiksi logistiikka ja materiaalien käyttö tehostuvat tai energian- ja vedenkulutus pienenevät!

Esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Lisätkää luonnon monimuotoisuutta lähiympäristössänne. Voitteko vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöillänne oleviin istutuksiin tai nurmikon leikkuuväliin? Nikkaroikaa hyönteishotelli porukalla, osallistukaa vieraslajitalkoisiin tai luonnonsuojeluhankkeeseen. Lahjoittakaa ennallistamis- tai suojelutyötä tekevälle organisaatiolle.

Roskien kerääminen

Järjestäkää roskatalkoot, jossa keräätte lähiympäristöstänne roskia. Monet kirjastot lainaavat roskapihtejä, mutta talkoiden järjestämiseksi tarvitsette vain jätesäkkejä ja reipasta ulkoilumieltä. Talkoot sopivat hyvin liikunta- ja tyhypäivien ohjelmanumeroksi.

Itämeri-ystävälliset tarjoilut

Valitkaa ympäristömerkittyjä tuotteita, hankkikaa vain tarpeeseen ja suosikaa lähellä tuotettua kasviperäistä ruokaa. Välttäkää hävikkiä ja kertakäyttöastioiden käyttöä. Ovatko kokoustarjoilut aina tarpeellisia? Voisitteko tarjota enemmän kestävästi kalastettua lähikalaa? Käyttäkää hanavettä pullotetun lähdeveden sijaan.

Kestävät hankinnat

Tarkastelkaa organisaationne hankintoja kriittisesti. Valitkaa ympäristömerkittyjä tuotteita ja vähentäkää kuluttamista, kun se on mahdollista. Voisitteko käyttää vähemmän kemikaaleja? Pitäkää huoli kemikaalien oikeaoppisesta säilytyksestä ja hävittämisestä. Järjestäkää koulutusta henkilöstölle haitallisista aineista.

Liikenteestä johtuvan kuormituksen vähentäminen

Tarkistakaa organisaationne työmatka- ja hybridityökäytännöt. Kuinka usein on tarpeen matkustaa ulkomaille? Tarjotkaa henkilöstölle työsuhdematkalippu tai polkupyöräetu. Minimoikaa pakkausmateriaalin määrä ja tehostakaa logistiikkaa.

Jalanjäljen laskeminen

Tarkastelkaa toimintanne kuormitusta jalanjälkiajattelun avulla. Valitkaa tulosten perusteella, millä tavoin voisitte vähentää kuormitusta. Henkilöstö voi arvioida laskureiden avulla oman hiilijalanjälkensä, vesijalanjälkensä ja Itämeri-jalanjälkensä.

Itämeri-tietoisuuden lisääminen

Lisätkää henkilöstönne tietoisuutta Itämerestä, sen tilasta, haasteista ja ratkaisuista. Osallistukaa kansalaishavainnointiin esimerkiksi sinilevätilanteen tai vieraslajien osalta. Viettäkää TYHY-päivä meren tai muun vesistön äärellä. Osallistukaa öljyntorjuntakoulutuksiin.

Vesiensuojelutyötä tekevien organisaatioiden tukeminen

Lahjoittakaa ympäristömääräraha vesiensuojelutyötä tekevälle organisaatiolle tai hankkeelle. Voitte myös käynnistää oman hankkeen. Apua tekojen hankkeistamiseen saa myös Itämerihaasteen verkostolta.

Energiatehokkuuteen panostaminen

Liittykää oman toimialanne energiatehokkuussopimukseen ja toteuttakaa energiakatselmus. Selvittäkää mahdollisuudet taajuusmuuttajien käyttöön, hukkalämmön talteenottoon ja paineilmajärjestelmien vuotojen selvittämiseen. Erilaisten järjestelmien energiansäästöoppaisiin voi tutustua Motivan sivuilla.

Jätteen vähentäminen

Kehittäkää uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä pakkauksia. Suosikaa uudelleenkäytettäviä käsipyyhkeitä ja tekstiilejä. Palkitkaa henkilöstöä aineettomilla hyödykkeillä ja palveluilla. Selvittäkää mahdollisuuksia käyttää raaka-aineena muiden sivuvirtoja.