Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Toimenpideohjelma 2014-2018

Toimenpideohjelmakaudella 2014-2018 toteutettiin viisi toiminnan aaltoa, jotka olivat

1. Kirkkaat rannikkovedet
Sitoudumme vähentämään eri lähteistä vesistöihin ja Itämereen tulevaa rehevöittävien ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusta. Lisäksi tehostamme ravinteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä omissa prosesseissamme ja tavoittelemme ravinneneutraalisuutta.

2. Hyvinvoiva meriluonto
Sitoudumme alentamaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja melua
meriympäristössä niin, että meriluonto voi hyvin ja meren ekologisesti hyvä tila saavutetaan. Kuormituksen vähentämistoimissa tarkastelemme meriluontoa kokonaisuutena.. 

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Sitoudumme vähentämään ja ehkäisemään erikokoisten alusten päästöjä ilmaan, maahan ja veteen, sekä varmistamaan riittävän öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja torjunnan. Vesiliikenteeseen liittyvissä toimissa huomioimme kestävän yksityisveneilyn tukemisen sekä turvallisen vesireittiliikenteen kehittämisen.

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Sitoudumme täydentämään tietoa vedenalaisesta luonnosta ja toteuttamaan vesialueilla monikäytön periaatetta. Huomioimme myös ilmastonmuutoksen ja vieraslajien aiheuttamat riskit. Näin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ottavat huomioon samoille alueille kohdistuvia erilaisia ympäristön ja ihmispaineiden muutoksia, ja voimme sovittaa yhteen eri käyttömuotoja.

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Sitoudumme edistämään tietoisuutta Itämeren ja lähivesien tilasta ja niihin vaikuttamisesta, sekä vahvistamaan sidosryhmiemme kuten jäsenten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden osallisuutta ja Itämeri-kokemuksia. Tämä tarkoittaa kokemuksia siitä, miten omalla toiminnalla omassa viiteryhmässään voi vaikuttaa ja kuinka vesien tilan parantaminen luo myös taloudellisia mahdollisuuksia.

Toimenpideohjelman arviointi

Toteutumista mitattiin toteutuneiden toimenpiteiden määränä ja vaikuttavuutta arvioitiin toimenpiteiden perusteella tehtyjen toimien pohjalta. Toteutuneiksi toimenpiteiksi luettiin
kunkin kaupungin omat sekä yhteiset toimenpiteet, jotka olivat joko tulleet valmiiksi tai ne olivat käynnissä mutta jatkuvaluonteisia. Raportissa on myös lyhyt katsaus toimenpideohjelmasta Agenda 2030 –tavoitteiden näkökulmasta.

Toimenpideohjelman pohjalta on selvää, että Itämeren hyväksi on tehty paljon töitä.
Toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttaminen onnistui hyvin, sillä vain vajaa kuusi prosenttia
kaikista toimenpiteistä jäi kokonaan aloittamatta. Noin 40 prosenttia kaikista toimenpiteistä toteutui,
mikä on hyvä tulos huomioiden, että kaupunkitasolla erilaiset prosessit vaativat aikaa.

YK:n Agenda 2030 tavoiteohjelmaan peilaten positiivisia vaikutuksia toimenpideohjelmalla arvioitiin olevan 13 tavoitteeseen. Näistä tavoitteista seitsemään toimenpideohjelma vaikutti suoraan positiivisesti ja kuuteen epäsuorasti. Vaikutukset on avattu tarkemmin raportissa sivuilla 4-7.

Toimenpiteiden tila toimenpidekauden 2014-2018 lopussa